Logo Mercier vanderninden

Engagement policy

Wat is

Engagement kan vele vormen aanemen, maar algemeen staat het voor de interactie tussen investeerders en de ondernemingen waarin zij investeren. Via deze interactie kunnen investeerders of potentiële investeerders een aantal thema’s met het management bespreken, alsook een duidelijke boodschap overdragen omtrent hun visie over duurzaam ondernemen. Aandeelhouders krijgen hierdoor de mogelijkheid om het belang van duurzaam ondernemen extra te benadrukken en zo te verzekeren dat duurzaamheid een prominente plaats op de agenda van het management krijgt.

Waarom is engagement belangrijk?

Als aandeelhouders en investeerders bevinden wij ons in een bevoorrechte positie om mee te bepalen welke richting een onderneming uitgaat. Het zijn immers de aandeelhouders die de aanstelling van zowel het management als van de raad van bestuur moeten goedkeuren. Als grote aandeelhouder vinden wij het dan ook onze morele plicht om deze opportuniteit te gebruiken om ons zeggenschap te koppelen aan ambitieuze doelstellingen voor duurzaam ondernemen. Het engagement van een aandeelhouder op het vlak van duurzaamheid is immers maar zo groot als zijn of haar wil om actief op de voorgrond te treden en duurzaamheid op de agenda te plaatsen. Daarom vinden wij het belangrijk om onze visie inzake duurzaamheid kenbaar te maken en met bedrijven in dialoog te gaan over hoe wij samen kunnen streven naar een betere wereld.

Onze aanpak

LANGE TERMIJN

Wij zijn lange termijn investeerders! Wanneer wij een positie nemen in een onderneming, doen wij dit met de bedoeling om die positie jarenlang aan te houden. Net daarom is het voor ons extra belangrijk om er zeker van te zijn dat een onderneming een vooruitstrevende rol heeft op het vlak van duurzaamheid. Een onderneming die achterloopt op het vlak van duurzaamheid, loopt immers het risico dat ze binnen enkele jaren niet langer waarde kan creëren voor alle betrokken partijen. Dit zou zich geleidelijk aan in de fi nanciële resultaten beginnen te weerspiegelen waardoor we de positie uiteindelijk van de hand zouden moeten doen. Duurzaamheid is dus een essentiële vereiste die lange termijn investeren mogelijk maakt.

Daarnaast zijn wij ons ook bewust van de opportuniteiten en verantwoordelijkheden die lange termijn aandeelhouders aangeboden krijgen. Net omdat wij investeren met een lange termijn visie is het belangrijk dat wij onze stem laten horen. Traders en beleggers met korte termijn visie zullen zich door hun korte betrokkenheid immers niet snel geroepen voelen om duurzaamheid op 25de agenda te plaatsen. Daarom is het des te belangrijker dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen en een constructieve dialoog aangaan met het management.

UITGEBREID

Wij geloven niet dat duurzaamheid kan worden opgesplitst. In het Engels gebruikt men de term ESG als men het over duurzaamheid heeft. Dat staat voor “Environment, Social & Governance” ofwel “Milieu, Maatschappij en Deugdelijk Bestuur”. Hoewel sommige partijen zich toeleggen op één specifi ek aspect van duurzaamheid, zijn wij van mening dat duurzaamheid een allesomvattend concept is, waarbij elk onderliggend element even zwaar doorweegt.

Om die reden wensen wij in onze gesprekken met de bestuurders van onze ondernemingen zowel aandacht te besteden aan milieu gerelateerde thema’s als aan maatschappelijke thema’s en thema’s die te maken hebben met deugdelijk bestuur.

RESULTAATGERICHT

Wij doen aan engagement om veranderingen te bekomen, niet om een marketingshow op te voeren. De tijd en middelen die een vermogensbeheerder investeert in interactie met bedrijven getuigen slechts van een ambitieus duurzaamheidsbeleid als deze tijd en middelen ook effi ciënt aangewend worden.

In dat opzicht moeten wij ook een realistisch beeld van onze eigen positie schetsen. Door het feit dat wij de vermogens van verschillende personen samenbrengen, hebben wij meer zeggenschap. Toch zijn wij een kleine speler in de ogen van bedrijven met een marktwaarde van honderden miljarden euros. We moeten dan ook de waarheid aanvaarden en beseff en dat als we echte resultaten willen bekomen, we als een gezamelijk front moeten optreden in samenwerking met andere investeerders.

Dit doen we door samen te werken met Sustainalytics, de grootste gespecialiseerde organisatie op het vlak van duurzaamheidsonderzoek en engagement. Sustainalytics verenigt de stemmen van verschillende aandeelhouders en kan daardoor een meer gewichtige boodschap overbrengen aan het management van beursgenoteerde ondernemingen.

In de toekomst zullen wij ook meer samenwerken met de groep Van Lanschot – Kempen om als een gezamenlijk front op te treden in onze ambitie om van duurzaamheid een centraal thema te maken.

Download onze brochure

Nusam nis et aut odi culla peliquunt, comnimp oratem quat pre volorep tatatum qui illibeaquas pernatis il est, omnit, omni quidus alicto te iur?