Logo Mercier vanderninden
dinsdag 08 februari, 2022

Charles Kesteloot and Jan Van Ishoven, Estate Planning

De gesplitste aankoop van onroerende goederen is een frequent gebruikte techniek in vermogensplanning. De aankoop van een nieuwe eigendom gebeurt dan voor het vruchtgebruik door de ouders en voor de blote eigendom door de kinderen. Omdat de kinderen niet altijd over de nodige geldmiddelen beschikken, doen de ouders daarbij vaak een voorafgaandelijke schenking aan de kinderen.

Het fiscale voordeel van deze planningstechniek ligt hem in het feit dat het vruchtgebruik bij het overlijden van de ouders vrij van erfbelasting aanwast bij de blote eigendom. Indien ook de voorafgaandelijke schenking niet geregistreerd werd (bijv. een bankgift), betaalt men noch schenkbelasting noch erfbelasting op deze transactie. Op voorwaarde evenwel dat de schenker niet binnen de 3 jaar (of 5 jaar in Wallonië) na de schenking overlijdt.

Opdat de aanwas van vruchtgebruik inderdaad vrij kan van erfbelasting, dient men wel een aantal spelregels te volgen. De federale administratie publiceerde zijn standpunt daarover op 7 juli 2020 [1] (waarover wij schreven in ons artikel van 10 augustus 2020). Inmiddels nam ook de Vlaamse Belastingdienst een standpunt in [2]. We zetten de standpunten voor u graag nog eens op een rij.

Wat de timing van de voorafgaandelijke schenking betreft, is het zo dat de kinderen, als koper van de blote eigendom, moeten aantonen dat zij de geschonken gelden hebben ontvangen vóór het moment dat zij hun aandeel in de aankoopprijs moeten betalen. In de praktijk zal dit betekenen dat de kinderen de gelden moeten ontvangen vóór het ondertekenen van de authentieke aankoopakte.

In Brussel en Wallonië bestaat daarop een uitzondering. Indien in de onderhandse verkoopovereenkomst (de compromis of de wederzijdse verkoop- en aankoopbelofte) voorzien werd in de betaling van een voorschot of een waarborg, dan dient de voorafgaandelijke schenking te gebeuren vóór de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Men dient dit in dat geval dus tijdig in te plannen.

Niet alleen de voorafgaandelijke schenking, maar ook de effectieve ter beschikking stelling van de geschonken gelden dient in Brussel en Wallonië plaats te vinden vóór het moment dat de aankoopprijs betaald moet worden. Zo is het niet mogelijk dat de vruchtgebruiker de aankoopprijs voor de blote eigendom rechtstreeks betaalt voor rekening van de verkrijger van de blote eigendom indien bijvoorbeeld de authentieke schenkingsakte vlak voor de authentieke aankoopakte plaatsvindt. Dit kan daarentegen wel in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is men dus genoodzaakt een aantal dagen tussen de schenkingsakte en de aankoopakte te plaatsen opdat de schenking eerst kan uitgevoerd worden en overgeschreven op de rekening van de blote eigenaars.

De vorm van de voorafgaandelijke schenking kan zowel een authentieke schenkingsakte als een onrechtstreekse schenking (zoals een bankgift) zijn. In dat laatste geval is het niet vereist dat de voorafgaandelijke schenking geregistreerd wordt en daarop schenkbelasting betaald werd.

[1] https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/range/6ef00376-55df-4697-b0ff-b36832e70826/55d341d8-3a56-44ff-b834-7fb665fc948d

[2] https://belastingen.vlaanderen.be/sp-20067-gesplitste-aankoop-of-inschrijvingen-vruchtgebruik-%E2%80%93-blote-eigendom-tegenbewijs


Recent articles