Logo Mercier vanderninden
woensdag 15 december, 2021

Charles Kesteloot and Jan Van Ishoven, Estate Planning

De Commissie Begroting van het Waals parlement heeft op vrijdag 10 december 2021 een ontwerp van decreet goedgekeurd dat betrekking heeft op verschillende maatregelen voor een meer rechtvaardige fiscaliteit. Het parlementaire proces van deze tekst lijkt eindelijk op zijn einde te komen na verschillende wendingen in de afgelopen twee weken. Niets staat de stemming over het decreet in de plenaire vergadering van het Waals Parlement langer in de weg.

Heel concreet gaat het om maatregelen op het gebied van registratie- en successierechten die op 1 januari 2022 in werking zouden moeten treden:

  • De verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen (onrechtstreekse schenkingen/bankgiften) van 3 tot 5 jaar. Dit betekent dat de schenker de schenking niet langer 3 jaar, maar 5 jaar moet overleven om de toepassing van de successierechten te vermijden.

Met deze wijziging wil de decreetgever de registratie van schenkingen van roerende goederen door middel van een onderhandse akte aanmoedigen. Het huidige tarief van de schenkbelasting bedraagt 3,3% in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden en 5,5% tussen alle andere personen. De minister van Begroting heeft bevestigd dat dit tarief van kracht zal blijven en dat hij niet voornemens is om het tarief te verhogen. Ter herinnering, de registratie van een schenking van roerende goederen heeft tot gevolg dat er geen successierechten meer verschuldigd zijn naar aanleiding van het overlijden van de schenker.

Wat met gedane schenkingen waarvoor de risicotermijn op 1 januari 2022 nog niet verstreken is? Een laatste amendement heeft deze situatie verduidelijkt. Bij wijze van uitzondering wordt de risicotermijn van 5 jaar teruggebracht tot 3 jaar voor goederen indien de Administratie vaststelt dat de erflater die goederen vóór 1 januari 2022 om niet heeft vervreemd. Voor elke niet-geregistreerde schenking die vóór 1 januari 2022 plaats vond, blijft de risicotermijn van 3 jaar aldus gelden.

In de twee andere Gewesten blijft de risicotermijn onveranderd op 3 jaar, met uitzondering voor de schenking van de activa van familiale ondernemingen of de aandelen van een familiale vennootschap waarvoor de risicotermijn in Vlaanderen 7 jaar bedraagt.

  • De gelijkstelling met een legaat van alle schenkingen onder levenden van roerende goederen onder de opschortende termijn van het overlijden van de schenker.

Dit type van schenkingen onder opschortende termijn was reeds langer voorwerp van discussie. Het Waalse decreet verduidelijkt nu dus de situatie.

  • Een verruiming van het toepassingsgebied van de successierechten bij de uitwerking van levensverzekeringen. Deze wijziging viseert de situatie waarbij de overledene een contract afsloot op basis waarvan er pas een betaling gebeurt na diens overlijden. Naar gelang het geval kunnen de sommen, renten of waarden, die worden uitgekeerd, beschouwd worden als om niet ontvangen en als een legaat hetgeen aanleiding geeft tot de betaling van successierechten. Zonder in detail te treden, zijn deze wijzigingen bedoeld om bepaalde planningstechnieken via levensverzekering niet langer mogelijk te maken.

Parallel met deze maatregelen staan er ook andere fiscale wijzigingen op til teneinde de fiscale procedure in het Waalse Gewest aan te passen, bepaalde situaties te verduidelijken en een einde te maken aan bepaalde misbruiken.


Recent articles