Logo Mercier vanderninden
dinsdag 31 mei, 2022

Charles Kesteloot and Jan Van Ishoven, Estate Planning

Sinds 1 mei 2022 is het mogelijk om onderhandse roerende schenkingen online te registreren via MyMinfin. Het is daardoor niet langer vereist om confidentiële schenkingsdocumenten per post te versturen naar de administratie of een afspraak te maken om de schenkingsdocumenten fysiek af te leveren bij de administratie. De registratie per post of op afspraak blijft wel nog steeds bestaan als alternatief.

Over welke schenkingen gaat het?

Het gaat om onderhandse roerende schenkingen, waarvoor schenkingsdocumenten als bewijs werden opgemaakt, en niet om notariële schenkingen. Voor (Belgische) notariële schenkingen zorgt de notaris in principe voor de registratie ervan.

Het meest gekende voorbeeld van een onderhandse roerende schenking is ongetwijfeld de bankgift. De bankgift is een vorm van een onrechtstreekse schenking, die zich verwezenlijkt door een overschrijving van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde. De overschrijving zelf is een neutrale rechtshandeling. De overschrijving an sich kan een betaling of een lening zijn, maar de partijen kunnen de overschrijving ook kwalificeren als een schenking door daartoe de regels van de kunst te volgen en de nodige schenkingsdocumenten op te maken.

Ook handgiften en andere vormen van onrechtstreekse schenkingen, zoals bijvoorbeeld een kwijtschelding van schuld, kunnen via MyMinfin geregistreerd worden.

Waarom registreren?

De registratie van onderhandse schenkingen is niet verplicht, in tegenstelling tot notariële schenkingen.

Er geldt voor onderhandse schenkingen wel een risicotermijn van 3 jaar (5 jaar in Wallonië). Indien de schenker binnen deze termijn overlijdt, zullen er (duurdere) successierechten verschuldigd zijn op de schenking en geen schenkingsrechten.

De partijen kunnen ervoor kiezen om dit risico niet te lopen en de onderhandse schenkingsdocumenten meteen te registreren. Naar aanleiding van de registratie zullen er schenkingsrechten verschuldigd zijn.[1] Ook in geval van een nakend overlijden van de schenker binnen de 3 jaar (5 jaar in Wallonië) kunnen de partijen de schenkingsdocumenten alsnog registreren om zo de duurdere successierechten te vermijden.

Hoe registreren?

De online registratie verloopt via MyMinfin. Na het inloggen vind je onder ‘Mijn interacties’ de mogelijkheid om een document in te dienen. Daar staat nu als type ‘roerende schenking’ vermeld waarbij je de schenkingsdocumenten kan uploaden.

Het is mogelijk om zowel gescande papieren documenten met manuele handtekeningen als om documenten met digitale handtekeningen te registreren. In dat laatste geval moet wel het originele digitaal document geregistreerd worden. Belangrijk ook om te noteren is dat de administratie enkel een PDF-formaat aanvaardt voor de registratie van de schenkingsdocumenten.

Naast de online registratie kan registratie ook nog steeds per post of via een afspraak bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de FOD Financiën.

Tijdens de corona pandemie was het (tijdelijk) mogelijk om onderhandse schenkingen per e-mail te registreren. Met het invoeren van de online registratie lijkt deze mogelijkheid te zijn vervallen.

Wie kan de registratie doen?

Zowel de schenker als de begiftigde kunnen de schenking in principe registreren. De persoon die de schenking registreert via MyMinfin ontvangt nadien onder de rubriek ‘Mijn documenten’ een registratierelaas. In geval van een registratie per post wordt het registratierelaas verstuurd naar de persoon die de schenkingsdocumenten per post aanbiedt.

Het is evenwel ook mogelijk om de registratie te doen in naam van iemand anders. De persoon die de schenkingsdocumenten registreert, moet dan het rijksregisternummer vermelden van de persoon voor wie hij of zij de registratie doet. Het registratierelaas zou dan verstuurd worden naar de persoon in wiens naam men de schenkingsdocumenten geregistreerd heeft.

Vanaf wanneer is de schenking geregistreerd?

Dit is verschillend naar gelang het bevoegde Gewest.

Voor Vlaanderen wordt de schenking geregistreerd op datum van ontvangst van het document via MyMinfin of via de post als het document ontvangen wordt tijdens de kantooruren.[2] Zo niet, zal de registratie slechts de volgende werkdag plaatsvinden. De website van de Fod Financiën is daar niet duidelijk over, maar de schenkingsdocumenten worden wel degelijk geregistreerd op datum van ontvangst van het document via MyMinfin (ook buiten de kantooruren) zo leert ons een gesprek met een medewerker van de Administratie. Om alle risico’s te vermijden, zouden wij in geval van een in extremis registratie echter steeds aanraden om de schenkingsdocumenten te laten neerleggen onder de minuten van de notaris.

In Brussel en Wallonië wordt de schenking slechts geregistreerd na betaling van de schenkingsrechten. In geval van een registratie via MyMinfin is het essentieel om bij de aanbieding van de schenkingsdocumenten een e-mailadres te vermelden. Vervolgens zal u een e-mail ontvangen met meer informatie voor de betaling van de schenkingsrechten. Bij registratie via de post zal deze informatie ook per post verstuurd worden (wat langer kan duren).

[1] De schenkingsrechten voor roerende schenking zijn verschillend per Gewest:

  • Vlaanderen: 3 % in de rechte lijn (en tussen partners) / 7 % tussen andere personen
  • Brussel: 3 % in de rechte lijn (en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden) / 7 % tussen andere personen
  • Wallonië: 3,3 % in de rechte lijn (en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden) / 5,5 % tussen andere personen

[2] Ook als de schenkingsrechten nog niet betaald zijn.


Recent articles