Logo Mercier vanderninden
dinsdag 08 oktober, 2019

Charles Kesteloot – Head of Estate Planning

Op 2 oktober 2019 stelde de nieuwe Vlaamse regering aan het Parlement het akkoord voor dat als leidraad zal dienen voor haar beleid de komende 5 jaar. Hierbij werden een reeks fiscale maatregelen aangekondigd. Hieronder nemen we de maatregelen op die een impact zullen hebben op het aanhouden van een vermogen.

1. Roerende schenking: Verlenging van de overlevingstermijn naar 4 jaar

De Vlaamse regering beoogt de registratie van roerende schenkingen aan te moedigen en op die wijze meer schenkbelasting te innen. Wanneer een schenking immers ter registratie wordt voorgelegd (bijvoorbeeld ingeval van een notariële schenking), is schenkbelasting verschuldigd. Deze bedraagt 3% in rechte lijn en tussen partners en 7% tussen andere personen.

Het is echter mogelijk om een roerende schenking te doen zonder schenkbelasting te moeten betalen. Dit is het geval bij schenkingen van effecten of liquiditeiten door overschrijving. In dat geval hebben de partijen de volgende keuzes:

  • ofwel gaan zij op vrijwillige basis over tot registratie en betaling van de schenkbelasting. Het voordeel bevindt zich dan op het niveau van de erfbelasting: de geschonken goederen zullen niet in de nalatenschap worden opgenomen bij het overlijden van de schenker;
  • ofwel verkiezen zij geen belasting van 3% of 7% te betalen. In dat geval, moet men momenteel rekening houden met een overlevingstermijn (de zgn. ‘verdachte periode’) van 3 jaar in hoofde van de schenker. Is deze termijn verlopen dan is er noch schenkbelasting noch erfbelasting verschuldigd. Overlijdt de schenker tijdens deze verdachte periode dan zullen de erfgenamen erfbelasting moeten betalen. Deze bedraagt 27% in rechte lijn voor de schijf boven 250.000 €;
  • ofwel sluiten zij een verzekeringspolis af die de erfbelasting dekt. Deze oplossing is enkel interessant als de premie lager is dan de schenkbelasting.

Door het verlengen van de overlevingstermijn van 3 naar 4 jaar, beoogt de Vlaamse regering de belastingplichtige te doen nadenken. Hij zal waarschijnlijk meer geneigd zijn om de beperkte schenkbelasting te betalen dan het risico te nemen een aanzienlijke erfbelasting te betalen bij plots overlijden.

2. Verlaagde registratiebelasting op de eerste woning

Om haar fiscaal stelsel te vereenvoudigen, is Vlaanderen van plan haar woonbonus af te schaffen en te vervangen door een verlaging van de registratierechten bij aankoop van een “enige en eigen” woning. Vanaf 1 januari 2020 zal het tarief dalen van 7% tot 6%. Bij de aankoop van een woning die een ingrijpende energetische renovatie vereist, kan deze dalen tot 5%.

3. Vriendenerfenis en duo-legaten

Om legaten (toewijzingen per testament) te stimuleren aan naasten die geen verwanten zijn, stelt de Vlaamse regering voor om een eerste schijf van 12.500 € te belasten aan het tarief van 3% in plaats van de huidige 25%.

Een andere maatregel betreft de duo-legaten. Het duo-legaat, ook dubbel-legaat genoemd, is een techniek die de erflater toelaat om zijn vermogen na te laten zowel aan een derde (neef, petekind, naaste, …), als aan een vereniging of een stichting. Deze laatste neemt de erfbelasting op zich. Door de toepassing van verschillende tarieven, ontvangt de derde uiteindelijk meer dan hij rechtstreeks uit de nalatenschap zou ontvangen. Iedereen heeft hier dus baat bij, behalve de schatkist van het Gewest. Om die reden stelt de Vlaamse regering voor om het fiscaal voordeel van deze techniek op te heffen en deze te compenseren door een verlaging van de erfbelasting bij legaten aan een goed doel.

Het geheel van voornoemde maatregelen zal nog bij decreet moeten worden bevestigd.

Aarzel niet om contact op te nemen met Uw vertrouwenspersoon bij Mercier Vanderlinden voor bijkomende informatie.


Recent articles