Logo Mercier vanderninden
woensdag 27 oktober, 2021

Jan Van Ishoven and Charles Kesteloot, Estate Planning

Het lokalisatiecriterium bepaalt welk Gewest bevoegd is om de schenkbelasting te heffen naar aanleiding van de registratie van een schenkingsakte. Het algemeen criterium daarbij is dat het Gewest waar de schenker zijn fiscale woonplaats heeft, bevoegd is. Indien de woonplaats van de schenker tijdens de periode van vijf jaar voor de schenking op meer dan één plaats in België was gevestigd, dan is het Gewest waar hij gedurende die vijf jaar het langst heeft gewoond bevoegd om te heffen.

Maar wat indien de schenker niet in België woont en de schenkingsakte ter registratie wordt aangeboden? Is er dan schenkbelasting verschuldigd of enkel het algemeen vast recht naar aanleiding van de registratie? Hoewel de situatie zich niet vaak voordoet, komt de vraag wel eens voor in de praktijk. In dat geval zijn andere regels van toepassing waarbij een onderscheid moet gemaakt worden tussen de schenking van een onroerend goed en een roerend goed.

  • Schenking van een onroerend goed

In geval van een schenking van een onroerend goed dat in België gelegen is, zal ook steeds in België schenkbelasting verschuldigd zijn. Afhankelijk van de ligging van het onroerend goed zal ofwel het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest bevoegd zijn.

  • Schenking van een roerend goed

Indien de begiftigde in België woont, en de schenking geregistreerd wordt, dan zal het Gewest waar de begiftigde zijn fiscale woonplaats heeft, bevoegd zijn om de schenkbelasting te heffen. Ook hier geldt de regel dat wanneer de begiftigde zijn fiscale woonplaats in meer dan één Gewest had gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de schenking, het Gewest bevoegd is waar de begiftigde het langst heeft gewoond.

Maar wat indien ook de begiftigde niet in België woont? In dat geval moet gekeken worden naar de ligging van het kantoor waar de akte ter registratie wordt aangeboden. Voor niet-verplicht registreerbare akten zoals bijvoorbeeld een bankgift kan de akte aangeboden worden op om het even welk kantoor.

We kunnen besluiten dat de Belgische schenkbelasting steeds van toepassing is naar aanleiding van de aanbieding ter registratie van een roerende schenking en dat dus niet enkel het algemeen vast recht van 50 EUR wordt geheven. De voorgaande regels gelden in de 3 Gewesten, met dien verstande dat deze voor Vlaanderen werden ingeschreven in artikel 1.1.0.0.2, elfde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Voor het Brussels en het Waalse Gewest werden de regels uiteengezet via de Circulaire nr. 12/2005.

Uiteraard dient men ook steeds te onderzoeken of er geen schenkbelasting verschuldigd is in het land waar de schenker en/of de begiftigde hun fiscale woonplaats hebben. Ieder land hanteert immers zijn eigen fiscale spelregels.


Recent articles