Logo Mercier vanderninden

Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

DATUM
N.I.W. Klasse F
N.I.W. Klasse R
N.I.W. Klasse C
N.I.W. Klasse F DIS
N.I.W. Klasse R DIS
N.I.W. Klasse C DIS

MAANDELIJKS RAPPORT

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

morning star ratingTM:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Resultaten 1,2

2023 YTD 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Klasse F
Klasse R
Klasse C
Ranking Morningstar %

Rendement 1

Geannualiseerd Rendement3MercLin Pat RMercLin Pat C
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds opstart

Beschrijving van het compartiment

INVESTERINGSPOLITIEK

MercLin Patrimonium is een compartiment van Kempen International Funds. Het compartiment heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren. In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en converteerbare obligaties en geldmarktinstrumenten en in andere beleggingsfondsen. De beleggingen op de aandelenmarkten kunnen schommelen tussen 0% en 75% van het nettovermogen. Financiële derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het compartiment wordt actief beheerd zonder enig verband met een referentie-index. De beheerder kiest flexibel de verschillende activaklassen, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria.

Het compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het compartiment begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 5 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam van het fonds: Kempen International Funds
Fabrikant: Van Lanschot Kempen Investment Management
Domicilie: Luxemburg
Juridisch statuut: SICAV opgericht onder Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Aandeeltype: Kapitalisatie & Distributie
Belgisch financiële dienstverlener: BNP Paribas S.A.
Bewaarder: BNP Paribas S.A., Luxemburgs bijkantoor
Transfertagent: BNP Paribas S.A., Luxemburgs bijkantoor
Beheervennootschap: Van Lanschot Kempen Investment Management, N.V. naar Nederlands recht
Beheerder: Mercier Vanderlinden Asset Management
Bedrijfsrevisor: PricewaterhouseCoopers S.C.
Looptijd: Onbeperkt
Publicatie N.I.W.: De Tijd, L’Echo, www.merciervanderlinden.com en www.beama.be/nl/niw
Minimuminschrijving: 1 aandeel
Instapkosten: Klasse F CAP, F DIS, R CAP, R DIS: 0% Klasse C CAP en C DIS: max 3%
Swing pricing: Neen
Omzettingskosten: 0%
Uittredingskosten: 0%
Taks op beursverrichting bij uitstap: 1,32% / max € 4000 voor kapitalisatieaandelen, 0% voor distributieaandelen
Belasting op ICB’s die voor meer dan 10% in schuldvorderingen belegd zijn: Ja (30%)
Roerende voorheffing (DIS aandelen) 30%
Berekening N.I.W.: Dagelijks
Inschrijving/Terugbetaling: Vóór 13u
Resultaatsvergoeding: Neen
Nettoactiva:
Oprichting5: 31/03/2023

Risico indicator

Laag risico

Hoog risico

1 2 3 4 5 6 7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgrootlaag.

Vanwege de effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen zich andere risico’s voordoen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.       

Bijkomende informatie

KlasseBeheerkostenLopende kosten4Transactie kosten5Prospectus6PRIIPS KID7
Klasse F0.7% jaarlijks0.94%0.28%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse R0.9% jaarlijks1.14%0.28%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse C1.3% jaarlijks1.54%0.28%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse F DIS0.7% jaarlijks0.94%0.28%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse R DIS0.9% jaarlijks1.14%0.28%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse C DIS1.3% jaarlijks1.54%0.28%Link (PDF)Link (PDF)

Raadpleeg het prospectus van de ICB en de PRIIPS KID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus, de PRIIPS KID en de periodieke rapporten zijn ook gratis verkrijgbaar in het Nederlands bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: BNP Paribas N.V., Montagne du Parc 3, B-1000 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het prospectus en/of de PRIIPS KID en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten. De samenvatting van de rechten van de beleggers is beschikbaar op www.merciervanderlinden.com/nl/legal-info/. De beheervennootschap kan beslissen de verhandeling van zijn ICBs in België stop te zetten. 

Indien u klachten heeft over deze ICB, kunt u zich richten tot compliance@mvam.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

1 Databronnen: Bloomberg, Morningstar, Bank Degroof Petercam Luxemburg & BNP Paribas S.A.

2 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. De resultaten vóór 31/03/2023 zijn die van het compartiment Patrimonium van MercLin II SICAV, waarvan het compartiment MercLin Patrimonium van Kempen International Funds de opvolger is.

3 De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen en misleidend kunnen zijn. Rendementen worden berekend op een cumulatieve basis voor periodes onder 1 jaar en op een actuariële basis voor periodes boven 1 jaar. De resultaten vóór 31/03/2023 zijn die van het compartiment Patrimonium van MercLin II SICAV, waarvan het compartiment MercLin Patrimonium van Kempen International Funds de opvolger is. Deze resultaten werden door KPMG geauditeerd

4 Lopende kosten: Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken, incl. beheerskosten, de service fee voor BNP Paribas van 0,1% en 0,14% taksen.

5 Transactiekosten: Merk op dat dit een benadering is op basis van historische transactiekosten betaald door het compartiment. Werkelijke transactiekosten kunnen variëren op basis van het aantal transacties uitgevoerd in de gerapporteerde periode.

6 Het prospectus van MercLin II SICAV, geldig tot 31/03/2023, is hier beschikbaar.

7 De PRIIPS KIDs van vóór 31/03/2023 zijn hier beschikbaar: voor Klasse F, Klasse R, Klasse C, Klasse F Dis, Klasse R DIS en Klasse C DIS