Logo Mercier vanderninden

Beheervennootschap:  Van Lanschot Kempen Investment Management; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

DATUM
N.I.W. Klasse R
N.I.W. Klasse F
N.I.W. Klasse N
N.I.W. Klasse E

MAANDELIJKS RAPPORT

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

Resultaten 1,2

2023 YTD 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Klasse F
Klasse R
MSCI AC World Euro5

Rendement 1

Geannualiseerd Rendement3Klasse RKlasse F
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds opstart

Beschrijving van het compartiment

INVESTERINGSPOLITIEK

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment van MercLin Institutional Fund) voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de geldende reglementering om te genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) : het compartiment keert ten minste 90% van de ontvangen inkomsten uit, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. De vennootschap-aandeelhouder kan – vanaf inkomstenjaar 2018 – van de belastbare basis 100% aftrekken van de door de bevek uitgekeerde inkomsten die afkomstig zijn van dividenden of van meerwaarden op aandelen die beantwoorden aan de voorwaarden van de DBI-aftrek. Het fonds volgt de aandelenstrategie van het MercLin Global Equity fonds.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam van het fonds:MercLin Institutional Fund
ISIN MercLin DBI/RDT R:BE6213770470
ISIN MercLin DBI/RDT F:BE6282942588
ISIN MercLin DBI/RDT N:BE6332847084
ISIN MercLin DBI/RDT E:BE6332848090
Bloomberg:MERCINS BB
Domicilie:Lange Lozanastraat 254, 2018 Antwerpen, België
Juridisch statuut:Institutionele bevek naar Belgisch recht met compartimenten in financiële instrumenten en liquide middelen
Aandeeltype:Distributie
Beheervennootschap:Van Lanschot Kempen Investment Management, N.V. naar Nederlands recht
Financiële dienst:KBC Bank N.V.
Bewaarder:BNP Paribas, Belgisch bijkantoor
Delegatie van de administratie:BNP Paribas, Belgisch bijkantoor
Delegatie van het intellectueel beheer:Mercier Vanderlinden Asset Management N.V.
Bedrijfsrevisor:PwC
Vervaldatum:Onbepaald
Publicatie N.I.W.:www.merciervanderlinden.com
Minimum inschrijvingsbedrag Merclin DBI/RDT R en N:250.000,00€
Minimum inschrijvingsbedrag Merclin DBI/RDT F en E:50.000.000,00€
Instapkosten:0%
Beurstaks bij uitstap:Neen
Roerende Voorheffing:30%
Belasting op ICB’s die voor meer dan 10% in schuldvorderingen belegd zijn:Neen
Resultaatsvergoeding:Neen
Anti-Dilution Protection:0,08% bij toetreding, 0,08% bij uittreding
Berekening N.I.W.:Wekelijks op donderdag
Inschrijving/Terugbetaling:Vóór donderdag 13u15
Nettoactiva:
Oprichting:17/11/2010

Risico indicator

Laag risico

Hoog risico

1 2 3 4 5 6 7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot.

Vanwege de effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen zich andere risico’s voordoen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Bijkomende informatie

Klasse Beheerkosten Lopende kosten4 Informatiedocument QIP
Klasse R 0.8% jaarlijks 0.93% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse F 0.6% jaarlijks 0.73% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse N 0.9% jaarlijks 1.03% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse E 0.7% jaarlijks 0.83% Link (PDF) Link (PDF)

Raadpleeg het informatiedocument van de ICB voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het informatiedocument en de periodieke rapporten zijn ook gratis verkrijgbaar in het Nederlands bij de financiële dienstverlener: KBC Bank N.V., Havenlaan 2 te 1080 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het informatiedocument en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten. De samenvatting van de rechten van de beleggers is beschikbaar op www.merciervanderlinden.com/nl/legal-info/. De beheervennootschap kan beslissen de verhandeling van zijn ICBs in België stop te zetten. 

 

Indien u klachten heeft over deze ICB, kunt u zich richten tot compliance@mvam.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

1 Databronnen: Bloomberg, Morningstar, Bank Degroof Petercam Luxemburg & BNP Paribas S.A.

2 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar.

3De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft geannualiseerde rendementen op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen.

4 Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken (incl. beheerkosten).

5 MSCI AC World Euro met Dividenden. De investeringspolitiek van het compartiment voorziet niet in een “tracking error” objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index.