Logo Mercier vanderninden

Beheervennootschap: Van Lanschot Kempen Investment Management; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

DATUM
N.I.W. Klasse F
N.I.W. Klasse R
N.I.W. Klasse C
N.I.W. Klasse F DIS
N.I.W. Klasse R DIS
N.I.W. Klasse C DIS

MAANDELIJKS RAPPORT

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

morning star ratingTM:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Resultaten 1,2

 2023 YTD202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
MercLin GE Klasse F     
MercLin GE Klasse R     
MercLin GE Klasse C     
MSCI AC World Euro8     
Ranking Morningstar %     

Rendement 1

Geannualiseerd Rendement3MercLin GE FMercLin GE RMercLin GE CBenchmark
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Sinds opstart

Beschrijving van het compartiment

INVESTERINGSPOLITIEK

MercLin Global Equity is een compartiment van Kempen international Funds. Het compartiment heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (ten minste 70% van zijn vermogen), bedrijfsobligaties uit OESO-landen of in andere beleggingsfondsen. Het compartiment wordt actief beheerd en kan beleggen in instrumenten die niet in de benchmark zijn opgenomen.

 

Het compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het compartiment begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 5 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam van het fonds:Kempen International Funds
Fabrikant:Van Lanschot Kempen Investment Management
Domicilie:Luxemburg
Juridisch statuut:SICAV onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Aandeeltype:Kapitalisatie & Distributie
Belgisch financiële dienstverlener:BNP Paribas S.A.
Bewaarder:BNP Paribas S.A., Luxemburgs bijkantoor
Transfertagent:BNP Paribas S.A., Luxemburgs bijkantoor
Beheervennootschap:Van Lanschot Kempen Investment Management, N.V. naar Nederlands recht
Beheerder:Mercier Vanderlinden Asset Management
Bedrijfsrevisor:PricewaterhouseCoopers S.C.
Looptijd:Onbeperkt
Publicatie N.I.W.:De Tijd, L’Echo, www.merciervanderlinden.com en www.beama.be/nl/niw
Minimuminschrijving:1 aandeel
Instapkosten:Klasse F CAP, F DIS, R CAP, R DIS: 0%
Klasse C CAP en C DIS: max 3%
Swing pricing:Neen
Omzettingskosten:0%
Uittredingskosten:0%
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:1,32% / max € 4000 voor kapitalisatieaandelen; 0% voor distributieaandelen
Belast. ICB’s > 10% in schuldvorderingen:Neen
Roerende voorheffing (DIS aandelen):30%
Berekening N.I.W.:Dagelijks
Inschrijving/Terugbetaling:Vóór 13u
Resultaatsvergoeding:Neen
Nettoactiva:
Oprichting:31/03/2023

Risico indicator

Laag risico

Hoog risico

1 2 3 4 5 6 7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot.

Vanwege de effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen zich andere risico’s voordoen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Bijkomende informatie

Klasse Beheerkosten Lopende kosten4 Transactiekosten5 Prospectus6 PRIIPS KID7
Klasse F 0.7% jaarlijks 0.94% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse R 0.9% jaarlijks 1.14% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse C 1.3% jaarlijks 1.53% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse F DIS 0.7% jaarlijks 0.94% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse R DIS 0.9% jaarlijks 1.14% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)
Klasse C DIS 1.3% jaarlijks 1.53% 0.06% Link (PDF) Link (PDF)

Raadpleeg het prospectus van de ICB en de PRIIPS KID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus, de PRIIPS KID en de periodieke rapporten zijn ook gratis verkrijgbaar in het Nederlands bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: BNP Paribas N.V., Montagne du Parc 3, B-1000 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het prospectus en/of de PRIIPS KID en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten. De samenvatting van de rechten van de beleggers is beschikbaar op www.merciervanderlinden.com/nl/legal-info/. De beheervennootschap kan beslissen de verhandeling van zijn ICBs in België stop te zetten. 

Indien u klachten heeft over deze ICB, kunt u zich richten tot compliance@mvam.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

1 Databronnen: Bloomberg, Morningstar, Bank Degroof Petercam Luxemburg & BNP Paribas S.A.

2 Het  betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. De resultaten van vóór 18/08/2008 zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan het compartiment Global Equity van MercLin SICAV de opvolger is. De resultaten tussen 19/08/2008 en 31/03/2023 zijn die van het compartiment Global Equity van MercLin SICAV, waarvan het compartiment MercLin Global Equity van Kempen International Funds de opvolger is.

3 De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen en misleidend kunnen zijn. Rendementen worden berekend op een cumulatieve basis voor periodes onder 1 jaar en op een actuariële basis voor periodes boven 1 jaar. De resultaten van vóór 18/08/2008 zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan het compartiment Global Equity van MercLin SICAV de opvolger is. De resultaten voor die datum werden door Deloitte geauditeerd. De resultaten tussen 19/08/2008 en 31/03/2023 zijn die van het compartiment Global Equity van MercLin SICAV, waarvan het compartiment MercLin Global Equity van Kempen International Funds de opvolger is en werden door KPMG geauditeerd.

4Lopende kosten: Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken, incl. beheerskosten, de service fee voor BNP Paribas van 0,1% en 0,14% taksen.

5Transactiekosten: Merk op dat dit een benadering is op basis van historische transactiekosten betaald door het compartiment. Werkelijke transactiekosten kunnen variëren op basis van het aantal transacties uitgevoerd in de gerapporteerde periode.

6Het prospectus van MercLin SICAV, geldig tot 31/03/2023, is hier beschikbaar.

7De PRIIPS KIDs van vóór 31/03/2023 zijn hier beschikbaar: voor Klasse F, Klasse R, Klasse C, Klasse F Dis, Klasse R DIS en Klasse C DIS.

8 MSCI AC World Euro met Dividenden. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een “tracking error” objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index.