Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

DATUM-
N.I.W. Klasse F-
N.I.W. Klasse R-
N.I.W. Klasse C-

MAANDELIJKS RAPPORT

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

morning star1 ratingTM:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Resultaten 2,3

 2020 YTD202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
MercLin GE Klasse F-----------------
MercLin GE Klasse R-----------------
MercLin GE Klasse C-----------------
MSCI AC World Euro6-----------------
Ranking Morningstar1 %-----------------

Rendement 2

Geannualiseerd Rendement4MercLin GE F CAPMercLin GE R CAPMercLin GE C CAPBenchmark
1 jaar----
3 jaar----
5 jaar----
10 jaar----
Sinds opstart----

Beschrijving van het compartiment

INVESTERINGSPOLITIEK

MercLin Global Equity is een actief beheerd globaal aandelenfonds dat de MSCI AC World Index, inclusief dividenden, wil kloppen door selectie van ondergewaardeerde aandelen. Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op lange termijn en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. De samenstelling van de portefeuille van het compartiment kan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (ten minste 70% van zijn vermogen) en obligaties van bedrijven uit de lidstaten van de OESO. Het compartiment kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen. Het compartiment kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in gereguleerde speculatieve fondsen (hedgefondsen).

Dit compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het fonds begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 3-5 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam van het fonds:MercLin SICAV
Fabrikant:Degroof Petercam Asset Services
Domicilie:Luxemburg
Juridisch statuut:SICAV onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Aandeeltype:Kapitalisatie
Belgisch financiële dienstverlener:Bank Degroof Petercam N.V.
Bewaarder:Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Transfertagent:Degroof Petercam Asset Services
Beheervennootschap:Degroof Petercam Asset Services
Beheerder:Mercier Vanderlinden Asset Management
Bedrijfsrevisor:KPMG-audit
Looptijd:Onbeperkt
Publicatie N.I.W.:De Tijd, L'Echo, www.merciervanderlinden.com en www.beama.be/nl/niw
Minimuminschrijving:1 aandeel
Instapkosten:Klasse F en R : 0% (Mercier Vanderlinden) Klasse C : Max. 3%
Swing pricing:Neen
Uittredingskosten:0%
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:1,32% / max € 4000
Belast. ICB's > 10% in schuldvorderingen:Neen
Roerende voorheffing:Niet van toepassing
Berekening N.I.W.:Dagelijks
Inschrijving/Terugbetaling:Vóór 11u
Resultaatsvergoeding:Neen
Nettoactiva:-
Oprichting:31/12/2002

Risico indicator

1234567

Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

De waarde van een belegging in een compartiment stijgt of daalt in de loop van de tijd. De prijs van uw aandelen kan bij doorverkoop lager liggen dan de oorspronkelijke prijs, waardoor u verlies zou lijden. Als u belegt in een compartiment waarvan de valuta verschilt van de uwe, kunnen de wisselkoersschommelingen uw winsten verkleinen of uw verliezen vergroten.

Het bovenstaande risiconiveau is berekend op basis van de volatiliteit van het compartiment op middellange termijn (op basis van de reële variaties in zijn waarde in de loop van de vijf laatste jaren of een simulatie, als het compartiment binnen deze periode is gecreëerd). De volatiliteit van het compartiment kan stijgen of dalen in de loop van de tijd en op deze manier eventueel zijn risiconiveau veranderen.

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en):
Beleggingen in aandelen gaan gepaard met een hogere volatiliteit en risicograad dan beleggingen in obligaties en monetaire instrumenten. Het risiconiveau weerspiegelt niet de eventuele gevolgen van ongewone marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen die de risico’s kunnen versterken of andere risico’s kunnen teweegbrengen, zoals:

  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan geld verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van een entiteit met wie het transacties afsluit.
  • Kredietrisico: risico dat verband houdt met obligaties, die mogelijk waardeloos worden wanneer de emittent van de obligatie niet in staat blijkt zijn schulden af te betalen op de vervaldatum.
  • Liquiditeitsrisico: bepaalde financiële effecten kunnen onmogelijk snel te verkopen blijken op een gegeven moment, tenzij met een korting.
  • Beheerrisico: in abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt zijn of ongunstig uitvallen.
  • Operationeel risico: het compartiment kan op iedere markt, en in het bijzonder op de opkomende markten, een deel of het geheel van zijn geld verliezen ingeval de bewaarder van zijn activa in gebreke blijft, of in geval van fraude, corruptie, politieke ingrepen of andere ongunstige gebeurtenissen.

Bijkomende informatie

KlasseBeheerkostenLopende kosten5ProspectusKIID
Klasse F0.6% jaarlijks0.94%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse R0.8% jaarlijks1.15%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse C1.2% jaarlijks1.54%Link (PDF)Link (PDF)

Indien u klachten heeft over deze instelling voor collectieve belegging, kunt u zich richten tot compliance@mvam.eu. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Het uitgifteprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en de periodieke rapporten zijn gratis verkrijgbaar bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het prospectus en/ of het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten.

1Voor meer informatie over Morningstar Rating™ en Ranking Morningstar®, gelieve de website van Morningstar te bezoeken op deze link. De informatie over MercLin Global Equity F cap kunt u hier consulteren.

2 Databronnen: Bloomberg, Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg.

3 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. .

4 De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. De resultaten van voor 18/08/2008 zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan MercLin Global Equity de opvolger is. . De resultaten voor die datum werden door Deloitte geauditeerd.

5Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken (incl. beheerkosten).

6MSCI AC World Euro met Dividenden. De investeringspolitiek van het compartiment voorziet niet in een “tracking error” objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index.