Logo Mercier vanderninden

Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

DATUM
N.I.W. Klasse F
N.I.W. Klasse R
N.I.W. Klasse C
N.I.W. Klasse F DIS
N.I.W. Klasse R DIS
N.I.W. Klasse C DIS

MAANDELIJKS RAPPORT

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

morning star ratingTM:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Resultaten 1,2

2023 YTD 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
MercLin GE Klasse F
MercLin GE Klasse R
MercLin GE Klasse C
MSCI AC World Euro5
Ranking Morningstar %

Rendement 1

Geannualiseerd Rendement3MercLin GE FMercLin GE RMercLin GE CBenchmark
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Sinds opstart

Beschrijving van het compartiment

INVESTERINGSPOLITIEK

MercLin Global Equity is een actief beheerd globaal aandelenfonds dat de MSCI AC World Euro Index, inclusief dividenden, wil kloppen door selectie van ondergewaardeerde aandelen. Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op lange termijn en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. De samenstelling van de portefeuille van het compartiment kan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (ten minste 70% van zijn vermogen) en obligaties van bedrijven uit de lidstaten van de OESO. Het compartiment kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen. Het compartiment kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in gereguleerde speculatieve fondsen (hedgefondsen).

Dit compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het fonds begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 3-5 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam van het fonds: MercLin SICAV
Fabrikant: Degroof Petercam Asset Services
Domicilie: Luxemburg
Juridisch statuut: SICAV onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Aandeeltype: Kapitalisatie & Distributie
Belgisch financiële dienstverlener: Bank Degroof Petercam N.V.
Bewaarder: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Transfertagent: Degroof Petercam Asset Services
Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services
Beheerder: Mercier Vanderlinden Asset Management
Bedrijfsrevisor: KPMG-audit
Looptijd: Onbeperkt
Publicatie N.I.W.: De Tijd, L’Echo, www.merciervanderlinden.com en www.beama.be/nl/niw
Minimuminschrijving: 1 aandeel
Instapkosten: Klasse F, R, F DIS en R DIS: 0%; Klasse C en C DIS : Max. 3% (Mercier Vanderlinden)
Swing pricing: Neen
Uittredingskosten: 0%
Taks op beursverrichtingen bij uitstap: 1,32% / max € 4000 voor kapitalisatieaandelen; 0% voor distributieaandelen
Belast. ICB’s > 10% in schuldvorderingen: Neen
Roerende voorheffing: 30%
Berekening N.I.W.: Dagelijks
Inschrijving/Terugbetaling: Vóór 11u
Resultaatsvergoeding: Neen
Nettoactiva:
Oprichting: 31/12/2002

Risico indicator

Laag risico

Hoog risico

1 2 3 4 5 6 7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Met de risico-indicator kunnen producten worden vergeleken op basis van hun potentiële risico’s. Hij wordt berekend volgens een reglementaire methode die rekening houdt met de marktbewegingen en het risico van verlies als de ontwikkelaar van het product u niet kan terugbetalen. De risico-indicator is niet gewaarborgd en zijn niveau kan in de tijd evolueren.

Er zijn risico’s verbonden aan elke belegging. De waarde van uw belegging in dit compartiment stijgt of daalt met de tijd, en u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit product is ingedeeld in een middelgroot-hoge risicoklasse (niveau 4 van 7). Ongunstige marktomstandigheden zullen de waarde van uw belegging heel waarschijnlijk verminderen.

De risico-indicator van het compartiment weerspiegelt de volgende elementen:

Aandelen zijn volatieler en risicovoller dan obligaties en geldmarktinstrumenten.

Andere risicofactoren die niet of slechts gedeeltelijk zijn opgenomen in de risico-indicator:

• Indien u belegt in een product met een andere valuta dan de uwe, kunnen uw winsten verminderen of uw verliezen vergroten als gevolg van wisselkoersschommelingen.

• Ongebruikelijke marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen de risico’s vergroten of andere risico’s veroorzaken, zoals het tegenpartijrisico, het liquiditeitsrisico en het operationele risico (een volledige beschrijving van deze risico’s is
beschikbaar in het prospectus).

• Wanneer het product geconfronteerd wordt met grote aanvragen tot terugbetaling, kunnen er vertragingen optreden in de uitvoering van transacties, wat een negatieve invloed kan hebben op uw belegging.

Bijkomende informatie

KlasseBeheerkostenLopende kosten4ProspectusPRIIPS KID
Klasse F0.7% jaarlijks0.94%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse R0.9% jaarlijks1.14%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse C1.3% jaarlijks1.53%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse F DIS0.7% jaarlijks0.94%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse R DIS0.9% jaarlijks1.14%Link (PDF)Link (PDF)
Klasse C DIS1.3% jaarlijks1.53%Link (PDF)Link (PDF)

Indien u klachten heeft over deze instelling voor collectieve belegging, kunt u zich richten tot compliance@mvam.be . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Het uitgifteprospectus, het essentiële informatiedocument (PRIIPS KID) en de periodieke rapporten zijn gratis verkrijgbaar bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het prospectus en/ of het essentiële informatiedocument (PRIIPS KID) en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten

1 Databronnen: Bloomberg, Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg.
2 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. De resultaten van vóór 18/08/2008 zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan MercLin Global Equity de opvolger is .

3 De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. De resultaten van voor 18/08/2008 zijn die van het compartiment Athena Diversified Management, waarvan MercLin Global Equity de opvolger is. De resultaten voor die datum werden door Deloitte geauditeerd.

4Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken (incl. beheerkosten), zoals gepubliceerd in de PRIIPS KID.

5MSCI AC World Euro met Dividenden. De investeringspolitiek van het compartiment voorziet niet in een “tracking error” objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index.