Logo Mercier vanderninden

MercLin Global Equity is een compartiment van Kempen international Funds. Het compartiment heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (ten minste 70% van zijn vermogen), bedrijfsobligaties uit OESO-landen of in andere beleggingsfondsen. Het compartiment wordt actief beheerd en kan beleggen in instrumenten die niet in de benchmark zijn opgenomen.

Het compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het compartiment begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 5 jaar.

MercLin Patrimonium is een compartiment van Kempen International Funds. Het compartiment heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren. In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en converteerbare obligaties en geldmarktinstrumenten en in andere beleggingsfondsen. De beleggingen op de aandelenmarkten kunnen schommelen tussen 0% en 75% van het nettovermogen. Financiële derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het compartiment wordt actief beheerd zonder enig verband met een referentie-index. De beheerder kiest flexibel de verschillende activaklassen, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria.

Het compartiment richt zich tot beleggers die de risico’s van het compartiment begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 5 jaar.

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op middellange en lange termijn. In normale marktomstandigheden belegt het fonds voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten.

Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten.

De beheerder maakt een keuze tussen de verschillende beleggingscategorieën, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria. Dit fonds richt zich tot beleggers die de risico’s van het fonds begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 3 à 5 jaar.

Sinds 2010 beheert Mercier Vanderlinden Asset Management de institutionele DBI bevek naar Belgisch recht in financiële instrumenten en liquide middelen, MercLin Institutional Fund, met als enig compartiment MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT. De oprichting gebeurde op vraag van onze klanten die naast het beheer van hun roerend privépatrimonium ook een oplossing zochten voor het beheer van de reserves in hun familiale onderneming.

De strategie van ons DBI-fonds is dezelfde als die van ons ander aandelenfonds MercLin Global Equity, met name de bescherming van de koopkracht van het kapitaal dat ons wordt toevertrouwd. Door deze gedeelde investeringsfilosofie kan MercLin Institutional Fund genieten van dezelfde analyse en expertise die de afgelopen 15 jaar werden opgebouwd binnen Mercier Vanderlinden Asset Management.

Dit fonds voldoet ook aan het fiscaal regime van Definitief Belaste Inkomsten (DBI). Zo biedt MercLin Institutional Fund aan bedrijven, die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, een fiscaal aantrekkelijke oplossing. Voor meer informatie over de recente wijzigingen in de vennootschapsbelasting kunt u terecht op deze pagina.

De minimuminvestering voor MercLin Institutional Fund bedraagt 250.000 Euro. Aandelen kunnen enkel verworven en aangehouden worden door in aanmerking komende beleggers.

De toevertrouwde kapitalen bestaan uit zowel reserves van actieve ondernemingen als het patrimonium van familiale holdings.